முதலாவது வினைத்திறன் தடைதாண்டல் இதவடிவம் 7 இற்கான அமர்வுகள்.05,06,07/04/2024

05,06,07.04.2024 ஆகிய மூன்று நாட்கள் இதவடிவம் 7 இற்கான அமர்வுகள் நடைபெற்றன. 38 ஆசிரியர்கள் பங்குபற்றியிருந்தனர். இன்று (08.04.2024) முதலாவது வினைத்திறன் தடைதாண்டலை (இதவடிவம் 1-7) 37 ஆசிரியர்கள் வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்துள்ளனர். வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் லெனின் அறிவழகன் அவர்களுக்கும், CRC முகாமையாளர், போதானாசிரியர்கள் ஆகியோருக்கும் உளப்பூர்வமான நன்றி.