பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்தல் தொடர்பான ஆசிரியர்களுக்கான கலந்துரையாடல்

எமது வலயக்கல்விப்பணிப்பாளரின் வழிகாட்டல் மற்றும் ஆலோசனையினடிப்படையில் தகவல்தொழிநுட்பம் மற்றும் தொலைக்கல்வி மையத்தில் பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்தல் தொடர்பான கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது. இதில் எமது வலயத்திலுள்ள உயர்தர வகுப்புக்கள் உள்ள பாடசாலைகளின் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்

இக்கலந்துரையாடலில் எமது வலய தொழில் வழிகாட்டல் அலுவலர் மற்றும் தகவல்தொழிநுட்பம் மற்றும் தொலைக்கல்வி மைய முகாமையாளர் மற்றும் போதனாசிரியர்கள் கலந்துகொண்டார்கள்