புளியங்குளம் ஆசிரியர் வாண்மை விருத்தி நிலையத்தால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இதவடிவம் 7 கணினி வள நிலையத்தில் (CRC) இடம் பெற்றது. 30 ஆசிரியர்கள் பங்குபற்றினர்.